Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier

juridic, dobândită într-un stat terț – stabilire în România


Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic dobândită într-un stat terț şi luării în evidenţa Ministerului Justiţiei, în vederea prestării, în regim de stabilire în România - statul gazdă - a activității profesionale.

Beneficiarii procedurii: cetăţenii unui stat membru al UE sau aparţinând SEE ori ai Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite profesia de consilier juridic, în regim de stabilire, şi care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de mai jos.


Etapele procedurii

I. Etapa de evaluare:

-verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de recunoaştere a calificării profesionale – 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii;

-contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere – 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor;

-soluţionarea contestaţiilor – 5 zile lucrătoare de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

 

II. Efectuarea

stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc de către solicitant şi depunerea la Ministerul Justiţiei a dovezii îndeplinirii efective a acestuia

SAU

II. Susținerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, care constă într-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă din următoarele domenii:

drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept administrativ, dreptul muncii şi drept comercial.

 

III. Emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la emitere, în modalitatea indicată în cerere

 

Depunere cerere   

  • mijloace electronice

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail dsc@just.ro

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic  

  • prin intermediul poștei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte: ​https://www.just.ro/contact/


Competențe lingvistice - Evaluarea cunoştinţelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoaştere. În cazul în care care există îndoieli serioase

şi concrete despre gradul de cunoaştere a limbii de către profesionist în privinţa activității profesionale de consilier juridic, verificarea cunoștințelor de limba română, necesare pentru exercitarea profesiei în România, poate fi efectuată numai după recunoașterea calificării profesionale.

 

Documente eliberate într-un stat terţ

Documentele oficiale eliberate într-un stat terţ se apostillează sau, după caz, supralegalizează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa a fost înlăturată prin convenţii internaţionale. Informaţii suplimentare aici: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea.

 

Traducerea documentelor oficiale eliberate în străinătate 

Documentele oficiale eliberate în străinătate se depun în fotocopie şi vor fi însoţite de traducere, fără a fi necesară legalizarea acesteia. În cazul în care, potrivit cerinţelor din mai jos, este necesară şi legalizarea traducerii, traducerea se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat în România, a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular al României în străinătate. Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau din Confederaţia Elveţiană. Dacă documentul emis într-un stat membru UE se

referă la naştere, căsătorie, domiciliu, reşedinţă sau cazier judiciar, traducerea se înlocuieşte cu formularul standard multilingv asistent pentru traducere, eliberat potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/1191. Informaţii suplimentare ​aici.


Termen de soluţionare

90 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute mai sus. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

Căi de atac

Decizia privind refuzul recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic şi al luării în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

Ministerul Justitiei

Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București

E-mail: dsc@just.ro

Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041284, 0372041286 https://www.just.ro

 

Documente necesare


1.Cerere de recunoaștere a calificării profesionale, semnată și datată (VEZI MODEL CERERE RECUNOAŞTERE CALIFICARE PROFESIONALĂ)

2.Act de identitate - fotocopie și, dacă este cazul, formularul standard multilingv sau, după caz, traducere

Solicitantul care este stabilit în România va depune: carte de identitate / certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă.

Solicitantul care nu este stabilit în România va depune: act de identitate străin / paşaport.

3.Dovadă a schimbării numelui (numai dacă există diferențe, sub aspectul numelui titularului, între actul de identitate şi celelalte documente) - fotocopie şi, dacă este cazul, formularul standard multilingv sau, după caz, traducere  

4.Declarație pe propria răspundere privind lipsa situațiilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare    

- formular completat și semnat electronic / fotocopie Conform art. 9 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, este nedemn de a fi consilier

juridic:

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.

5.Titlul de calificare eliberat de statul terţ și recunoscut de un stat membru UE, SEE sau CH - - fotocopie şi traducere legalizată

6.Documente prin care se certifică recunoaşterea titlului de calificare emis de statul terţ şi experienţa profesională de 3 ani dobândită în statul care a efectuat recunoaşterea titlului - fotocopie şi traducere legalizată

Documentele se eliberează de autoritatea competentă din statul membru UE, SEE sau CH şi certifică următoarele aspecte:

a) recunoaşterea de către statul respectiv, membru al UE, SEE ori CH, a calificării profesionale dobândită în statul terţ;

b) experienţa de minim 3 ani în profesie obţinută pe teritoriul statului membru care a recunoscut calificarea din statul terţ.

7.Fişă de aptitudine eliberată în România de medicul specializat în medicina muncii / act medical eliberat în străinătate - fotocopie şi, dacă este cazul, traducere legalizată

Din acest document trebuie să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de consilier juridic.

8.Chitanţă din cuprinsul căreia rezultă plata „taxei judiciare de timbru recunoaştere calificare interpret şi traducător”      - fotocopie sau dovadă

de plată prin Sistemul Naţional de Efectuare a Plăţilor (pe www.ghiseul.ro – fişier .pdf generat de sistem)

În cazul în care solicitantul optează pentru efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc, pentru soluţionarea cererii se plăteşte o taxă judiciară de timbru în valoare de 20 lei. Taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti. Pentru aflarea contului în care se efectuează plata, aveți posibilitatea de a contacta Direcția de Impozite și Taxe Locale competentă. Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus. Chitanţa trebuie să poarte menţiunea „taxă judiciară de timbru recunoaştere calificare consilier juridic”. Taxa judiciară de timbru nu se restituie dacă, în urma verificării cererii şi actelor doveditoare anexate, nu sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere a calificării profesionale.

În cazul în care solicitantul optează pentru susținerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, nu se achită taxa judiciară de timbru, arătată anterior, ci taxa de examinare, care se stabilește ulterior prin ordinul ministrului justiției privind organizarea sesiunii de examinare.

9.Document din care rezultă lipsa antecedentelor penale - Se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.