Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Procedura recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene,

în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc,

în vederea admiterii şi practicării acesteia în România


Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH), în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

II.A. Etape

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic în urma efectuării unui stagiu în domeniul dreptului românesc presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.Etapa de evaluare:

 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de recunoaştere – 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

2.Efectuarea stagiului de 3 ani în domeniul dreptului românesc de către solicitant şi depunerea la Ministerul Justiţiei a dovezii îndeplinirii efective a

acestuia

3.Emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la

emitere

 II.B. Acte necesare

1.cerere-tip (VEZI MODEL CERERE)

 • original

NB: Solicitantul va indica opţiunea efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc.

2.fotografie tip paşaport;

3.curriculum vitae

 • original

N.B. Solicitantul va semna CV-ul.

4.paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă

 • fotocopie

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

5.documente eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, pe al cărui teritoriu exercită profesia a cărei

recunoaştere solicită, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. în vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

SAU

declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă

copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa

apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin

convenţii bilaterale)

N.B. în vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

6.document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere

medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic

 • original şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

7.document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul membru în care solicitantul a dobândit calificarea, din care să rezulte

că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

8.diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

9.dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3

ani - copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent să primească cererea / copie legalizată.

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul
 • copie legalizată

N.B. în vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

10.dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr.

514/2003, cu completările ulterioare

 • original

11.acordul scris al consilierului juridic îndrumător pe perioada stagiului, cât şi al angajatorului sau al autorităţii la care acesta funcţionează

 • original

12.Numai în cazul în care titlul de calificare a fost obţinut într-un stat terţ,documentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic

într-un stat membru

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

13.Numai în cazul în care titlul de calificare a fost obţinut într-un stat terţdocumentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3

ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea calificării profesionale

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. 

II.C. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

 • prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)
 • personal / prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri)
 • Program depunere acte la registratura

II. D. Termen de soluţionare

 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. II.B. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile. 

II.E. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (adeverinţă)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România a solicitantului
X