Procedura recunoaşterii, pe bază de examen, a calificării profesionale de consilier juridic dobândite în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România


Procedura este destinată recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH), care au dobândit titlul oficial de calificare sau experienţa în această profesie în alt stat membru UE sau aparţinând SEE ori CH, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România.

 III.A. Etape

Procedura de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic, pe bază de examen, presupune parcurgerea următoarelor etape:

1.Etapa de evaluare:

 • verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen – 10 zile de la data depunerii cererii;
 • contestarea rezultatelor verificării condiţiilor de înscriere la examen – 48 ore de la afişarea rezultatelor;
 • soluţionarea contestaţiilor – 3 zile de expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

2.Susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc;

3.Emiterea ordinului ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic – se comunică în termen de 15 zile de la

emitere.

III.B. Acte necesare

1.cerere-tip (VEZI MODEL CERERE)

 • original

NB: Solicitantul va indica opţiunea pentru susţinerea examenului în domeniul dreptului românesc.

2.fotografie tip paşaport

3.curriculum vitae

 • original

N.B. Solicitantul va semna CV-ul.

4.paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă

 • fotocopie

N.B. Acest act poate fi transmis şi pe adresa de e-mail consilier-juridic@just.ro.

5.documente eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, pe al cărui teritoriu exercită profesia a cărei

recunoaştere solicită, prin care acesta face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea străină

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducerea legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. în vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

SAU

declaraţie sub jurământ ori, în statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă făcută în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente ori, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism profesional calificat al statului membru de origine ori de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

6.document eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care se atestă că acesta este apt din punct de vedere

medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic

 • original şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

7.document eliberat de organismul profesional sau de autoritatea publică din statul membru în care solicitantul a dobândit calificarea, din care rezultă că

acesta are calificarea de consilier juridic în statul membru respectiv

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

8.diplomă emisă de o universitate, din care rezultă încheierea unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

9.dovada recunoaşterii în România a diplomei din care rezultă încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3

ani

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul
 • copie legalizată

N.B. În vederea recunoaşterii diplomei, vă rugăm să vă adresaţi Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare.

În vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

10.dovada existenţei unei oferte, cereri, declaraţii de intenţie etc. privind desfăşurarea activităţii de consilier juridic în România, în condiţiile Legii nr.

514/2003, cu completările ulterioare

 • original

11.dovada achitării taxei pentru soluţionarea cererii de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic – original.

N.B. Cuantumul taxei de înscriere la examen se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

N.B. Taxa se plăteşte la Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti, Cont bancar (IBAN): RO86 TREZ 7002 0E33 0500 XXXX, Beneficiar: Ministerul Justiţiei

12.(numai pentru studiile efectuate într-un stat terţ), documentul prin a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic într-un stat membru

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat (cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale)

N.B. în vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

13.Dacă este cazul, documentul din care rezultă că experienţa profesională de consilier juridic de 3 ani în statul membru unde s-a obţinut recunoaşterea

calificării profesionale

 • copie certificată pentru conformitate cu originalul şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat
 • copie legalizată şi traducere legalizată a documentului, în prealabil apostilat

N.B. în vederea certificării copiei pentru conformitate cu originalul, se va prezenta funcţionarului înscrisul original, care va fi restituit după efectuarea copiei şi anexarea acesteia la dosar.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. 

III.C. Depunere acte

Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5.

 • Personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) sau prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este necesară indicarea unei persoane de contact)
 • Program depunere acte la registratura

III.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (ordin al ministrului justiţiei)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa de contact din România a solicitantului
 • Căi de atac

Decizia de refuz de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic poate fi atacată, cu respectarea competenţei materiale şi teritoriale, precum şi a termenelor stabilite prin art. 7 si art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


X