Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Drepturile și obligațiile interpretului și traducătorului autorizat


Drepturi:

1.Dreptul la plata unui onorariu, stabilit potrivit tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 7 din Legea nr. 178/1997 şi Ordinul comun al ministrului

justiţiei şi al finanţelor publice nr. 774/C/- 414/2009).

N.B. Sesizări privind neplata/întârzieri la plata onorariului de către instanţele judecătoreşti pot fi formulate transmise pe adresele:economic@just.ro, dsc@just.ro.

2.Dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare. De acest drept beneficiază interpreţii şi traducătorii

care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă

acestea, organele de cercetare penală şi de Ministerul Justiţiei (art. 10 din Legea nr. 178/1997).

N.B. Sesizări privind neplata/întârzieri la plata onorariului de către instanţele judecătoreşti pot fi formulate transmise pe adresele:economic@just.ro, dsc@just.ro.

3.Dreptul de a se suspenda, la cerere, pentru motive temeinic justificate (art. 5<sup>1</sup> din Legea nr. 178/1997).

Obligaţii:

1.Obligaţia de a respecta în activitatea sa legislaţia în materie, şi anume: Legea nr. 178/1997, Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997, aprobat prin

Ordinul ministrului justiţiei nr. 1054/C/2005, Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al finanţelor publice nr. 774/C/- 414/2009, dispoziţiile privind

interpreţii şi traducătorii autorizaţi cuprinse în Legea nr. 36/1995 şi în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului

Justiţiei 2333/C/2013 (publicate (şi actualizate în permanenţă) pe website-ul Ministerului Justiţiei https://www.just.ro/profesii-conexe/#, secţiunea

Interpreţi şi traducători autorizaţi” şi, respectiv, „Notari publici”).

2.Obligaţia de a răspunde la solicitările organelor prevăzute de Legea nr. 178/1997 şi, în mod special, ale instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de

urmărire penală, din întreaga ţară.

Sancţiune: pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate se dispune încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat (art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 178/1997 şi art. 4 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1054/C/2005); de asemenea, organele judiciare pot aplica sancţiunea amenzii judiciare.

N.BRefuzul de a presta serviciul de interpretare constituie refuz nejustificat în sensul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 178/1997.

3.Obligaţia de a se înregistra la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază în termen de 60 de zile de la data autorizării.

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere până la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare (art. 6<sup>1</sup>din Legea 178/1997).

4.Obligaţia de a notifica Ministerului Justiţiei orice schimbări ale situaţiei lor în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, în termen de

30 de zile de la luarea la cunoştinţă (art. 6<sup>1</sup> din Legea 178/1997).

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere (art. 61 din Legea 178/1997).

5.Obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Justiţiei şi a tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă orice schimbare a numelui, domiciliului, reşedinţei,

numărului de telefon sau/şi a adresei de e-mail, în termen de 60 de zile de la data modificării.

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: până la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere (art. 6<sup>1</sup> din Legea nr. 178/1997).

Dovada îndeplinirii obligaţiei se face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul poştal sau cu un exemplar al comunicării, înregistrat la Ministerul Justiţiei şi la tribunal.

6.Obligaţia de a respecta confidenţialitatea cu privire la faptele, informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea activităţii, atât pe durata

deţinerii calităţii, cât şi după încetarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care legea sau partea interesată de păstrarea confidenţialităţii îl eliberează de

această obligaţie ( 6<sup>2</sup> din Legea 178/1997).

Sancţiune: încălcarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii formează conţinutul infracțiunii de divulgare a secretului profesional, fiind prevăzută de art. 227 din Codul penal, potrivit căruia: „(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

N.B. Interpretul şi traducătorul autorizat nu este obligat, potrivit legii, să-şi reînnoiască anual autorizaţia obţinută.