Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

I. Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor


Potrivit Legii nr. 178/1997, Ministerul Justiţiei autorizează, interpreţii şi traducătorii folosiţi de următoarele entităţi:

 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Ministerul Justiţiei;
 • Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (inclusiv DIICOT);
 • Direcţia Naţională Anticorupţie;
 • organele de urmărire penală;
 • instanţele judecătoreşti;
 • birourile notarilor publici;
 • avocaţi;
 • executori judecătoreşti.

PENTRU EFECTUAREA DE TRADUCERI PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ALTELE DECÂT CELE ARĂTATE MAI SUS, NU ESTE NECESARĂ AUTORIZAREA CA INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR DE CĂTRE MINISTERUL JUSTIŢIEI, fiind suficient certificatul de traducător eliberat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, certificat care poate fi eliberat în mai multe domenii (ex. juridic, economic, tehnic etc.) sau alte documente de atestare în profesie (acte de studii din care rezultă absolvirea unor forme de învăţământ într-o limbă străină sau cu specializarea într-o limbă străină).

Depunere cerere

Solicitantul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH) - va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor de autorizare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin mijloace electronice:

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic (PCUe), accesând link-ul destinat procedurii:

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=339436&IdOperatiune=2;

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

I. A. Acte necesare

1.Cerere – vezi model CERERE autorizare.docx

 • original (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat, datat şi semnat în prealabil (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Autorizarea ca interpret şi traducător poate fi solicitată exclusiv de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), al Spaţiului Economic European (SEE) sau aparţinând Confederaţiei Elveţiene (CH).

2.Act de identitate – carte de identitate/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă/paşaport

 • fotocopie (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

3.Chitanţă din care rezultă plata „taxei judiciare de timbru autorizare interpret şi traducător limba …” – 300 lei (RON) pentru  fiecare limbă străină pentru

care se solicită autorizarea

 • original (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul/reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.

Plata se poate face în numerar/prin virament/în sistem on-line (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus.

Obligatoriu, chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru autorizare interpret şi traducător limba …”.

Pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea se plăteşte o taxă; pentru limba română nu se datorează taxă.

4.Certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii, în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină şi din limba străină în limba

română

 • fotocopie (în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Certificatul se eliberează de Ministerul Culturii în urma promovării examenului organizat în acest scop. Informaţii suplimentare privind examenul de traducător: http://www.culturadata.ro/examentraducator/.

N.B. Autorizarea ca interpret şi traducător se acordă exclusiv în baza certificatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii, specialitatea ştiinţe juridiceÎn consecinţă, NU sunt acceptate alte acte.

5.Certificat de naştere

 • fotocopie şi, dacă este cazul, unul dintre următoarele acte:

-formularul standard multilingv asistent pentru traducere - Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1191/2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor

prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 - (exclusiv pentru

cetăţenii statelor membre ale UE, afară de România). Formularul trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila

autorităţii emitente.

-traducerea legalizată a certificatului, în prealabil apostilat (pentru cetăţenii statelor membre ale SEE sau ale CH)

 • document scanat şidacă este cazul, unul dintre următoarele acte, scanate:

-formularul standard multilingv asistent pentru traducere - Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1191/2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor

prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 - (exclusiv pentru

cetăţenii statelor membre ale UE, afară de România). Formularul trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila

autorităţii emitente.

-traducerea legalizată a certificatului, în prealabil apostilat (pentru cetăţenii statelor membre ale SEE sau ale CH)

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

6.Certificat de căsătorie/orice alt document care atestă schimbarea numelui (hotărâre judecătorească, act de schimbare a numelui pe cale

administrativă). Actul se depune numai în cazul în care pe actele anexate la cererea de autorizare figurează mai multe nume.

 • fotocopie şi, dacă este cazul, unul dintre următoarele acte:

-formularul standard multilingv asistent pentru traducere - Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1191/2016  (exclusiv pentru cetăţenii statelor membre ale UE

afară de România). Formularul trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila autorităţii emitente. Formularul

trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila autorităţii emitente.

-traducerea legalizată a certificatului, în prealabil apostilat (pentru cetăţenii statelor membre ale SEE sau ale CH)

 • document scanat şidacă este cazul, unul dintre următoarele acte, scanate:

-formularul standard multilingv asistent pentru traducere - Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1191/2016  (exclusiv pentru cetăţenii statelor membre ale UE

afară de România). Formularul trebuie să poarte data eliberării, precum şi semnătura şi, după caz, sigiliul sau ştampila autorităţii emitente.

-traducerea legalizată a certificatului, în prealabil apostilat (pentru cetăţenii statelor membre ale SEE sau ale CH)

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

7.Fişă de aptitudine eliberată de medicul specializat în medicina muncii/actul medical eliberat în străinătate din care rezultă că solicitantul este apt din

punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducere

 • original şi, dacă este cazul, traducere legalizată (act eliberat în alt stat membru al Uniunii Europene, SEE sau în Confederaţia Elveţiană) - în cazul transmiterii prin intermediul serviciilor poştale sau al depunerii la registratura instituţiei)
 • document scanat şi, dacă este cazul, traducerea legalizată (act eliberat în alt stat membru al Uniunii Europene, SEE sau în Confederaţia Elveţiană), de asemenea, scanată (în cazul transmiterii cererii prin mijloace electronice)

N.B. Fişa medicală (nu adeverinţă medicală) trebuie să ateste, în mod expres, că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru „activitatea de interpretare şi traducere”.

N.B. Traducerea legalizată se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular ale României în străinătate.

Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau în Confederaţia Elveţiene, caz în care şi traducerea se apostilează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.

8.Certificat de cazier judiciar - se solicită de Ministerul Justiţiei în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de autorizare. Vă adresăm

rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.

I. B. Termen de soluţionare

 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. I.A. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

N.B. Termenul este pentru emiterea ordinului de autorizare.

I.C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţie/refuz de autorizare/adresă solicitare acte în completare)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere (domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)
 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (exclusiv în cazul adreselor de completare sau de respingere a cererii)

N.B. Pentru a se informa dacă a fost autorizat, solicitantul poate consulta, în mod gratuit, lista interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi, disponibilă la următoarele link-uri:

 I. D. Drepturi şi obligaţii ale interpretului şi traducătorului autorizat

Drepturi:

1.Dreptul la plata unui onorariu, stabilit potrivit tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 7 din Legea nr. 178/1997 şi Ordinul comun al ministrului

justiţiei şi al finanţelor publice nr. 774/C/- 414/2009).

N.B. Sesizări privind neplata/întârzieri la plata onorariului de către instanţele judecătoreşti pot fi formulate transmise pe adresele: economic@just.ro, interpret-traducator-autorizat@just.ro.

2.Dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare. De acest drept beneficiază interpreţii şi traducătorii

care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă

acestea, organele de cercetare penală şi de Ministerul Justiţiei (art. 10 din Legea nr. 178/1997).

N.B. Sesizări privind neplata/întârzieri la plata onorariului de către instanţele judecătoreşti pot fi formulate transmise pe adresele: economic@just.ro, interpret-traducator-autorizat@just.ro.

3.Dreptul de a se suspenda, la cerere, pentru motive temeinic justificate (art. 5<sup>1</sup> din Legea nr. 178/1997).

Obligaţii:

1.Obligaţia de a răspunde la solicitările organelor prevăzute de Legea nr. 178/1997 şi, în mod special, ale instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de

urmărire penală, din întreaga ţară.

Sancţiune: pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate se dispune încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat (art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 178/1997 şi art. 4 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1054/C/2005); de asemenea, organele judiciare pot aplica sancţiunea amenzii judiciare.

N.BRefuzul de a presta serviciul de interpretare constituie refuz nejustificat în sensul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 178/1997.

2.Obligaţia de a se înregistra la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază în termen de 60 de zile de la data autorizării.

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere până la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare (art. 6<sup>1</sup> din Legea 178/1997).

3.Obligaţia de a notifica Ministerului Justiţiei orice schimbări ale situaţiei lor în urma cărora condiţiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite, în termen de

30 de zile de la luarea la cunoştinţă (art. 6<sup>1</sup> din Legea 178/1997).

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere (art. 6<sup>1</sup> din Legea 178/1997).

4.Obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Justiţiei şi a tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă orice schimbare a numelui, domiciliului, reşedinţei,

numărului de telefon sau/şi a adresei de e-mail, în termen de 60 de zile de la data modificării.

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: până la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere (art. 6<sup>1</sup> din Legea nr. 178/1997).

Dovada îndeplinirii obligaţiei se face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul poştal sau cu un exemplar al comunicării, înregistrat la Ministerul Justiţiei şi la tribunal.

5.Obligaţia de a respecta confidenţialitatea cu privire la faptele, informaţiile şi documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea activităţii, atât pe durata

deţinerii calităţii, cât şi după încetarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care legea sau partea interesată de păstrarea confidenţialităţii îl eliberează de

această obligaţie ( 6<sup>2</sup> din Legea 178/1997).

Sancţiune: încălcarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii formează conţinutul infracțiunii de divulgare a secretului profesional, fiind prevăzută de art. 227 din Codul penal, potrivit căruia: „(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

N.B. Interpretul şi traducătorul autorizat nu este obligat, potrivit legii, să-şi reînnoiască anual autorizaţia obţinută.