Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Search in posts
Search in pages

MINISTERUL JUSTIȚIEI

IX.1 Recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie, dobândită într-un stat membru UE sau SEE ori CH – stabilire în România


IX.1.A. Menţiuni prealabile

Profesia de interpret şi traducător autorizat constituie activitate profesională reglementată în sensul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi al Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă în recunoaşterea calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie obţinută în statele membre ale Uniunii Europene (UE), ale Spaţiului Economic European (SEE) sau în Confederaţia Elveţiană (CH).

Persoanele cărora le este recunoscută calificarea profesională sunt luate în evidenţă de către Ministerul Justiţiei şi de tribunalul în circumscripţia căruia sunt stabiliţi.

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin mijloace electronice:

-prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro;

-prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic: 

https://edirect.e-guvernare.ro/Admin/Proceduri/ProceduraVizualizare.aspx?IdInregistrare=24859&IdOperatiune=4

  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

IX.1.B. Acte necesare

Pentru informații detaliate privind actele necesare și forma acestora, consultați Instrucțiunile de completare din cuprinsul cererii de la pct. 1.

1.Cerere semnată și datată (VEZI MODEL CERERE RECUNOAŞTERE CALIFICARE PROFESIONALĂ)

2.Act de identitate

3.Dovadă a schimbării numelui, dacă este cazul

4.Document sau documente care dovedesc una dintre următoarele situaţii:

a) Dovadă a calificării (atestat de competenţă sau titlu de calificare în sensul art. 51 din Legea nr. 200/2004), eliberată de statul membru UE, SEE sau

CH de origine, care permite accesul sau exercitarea profesiei în statul respectiv

sau

b) Atestat de competenţă sau titlu de calificare în sensul art. 51 din Legea nr. 200/2004, eliberat de un stat membru UE, SEE sau CH care nu

reglementează profesiacompletat cu dovada exercitării profesiei cu normă întreagă timp de 1 an sau durată globală echivalentă cu normă redusă în

cei 10 ani anteriori, dobândită într-un alt stat membru în care profesia nu este reglementată

5. Dovadă a dobândirii calităţii de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie din statul de origine sau de proveniență, dacă este cazul

6. Dovadă a cunoaşterii limbii române, dacă este cazul

7. Fişă de aptitudine eliberată în România de medicul specializat în medicina muncii/act medical eliberat în străinătate din care rezultă că solicitantul este

apt din punct de vedere medical pentru defăşurarea activităţii de interpretare şi traducere

8. Chitanţă reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 100 lei (RON)

În plus, pentru recunoașterea calificării profesionale este necesar a se dovedi lipsa antecedentelor penale. În acest scop, în baza consimţământului exprimat de solicitant prin cererea de la pct. 1, Ministerul Justiţiei va solicita eliberarea documentului corespunzător autorității competente. Vă adresăm rugămintea de a semna (şi) prima pagină a cererii.

IX.1.C. Termen de soluţionare

  • 3 luni de la data la care dosarul este complet, putând fi prelungit cu o lună

IX.1.D. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (act de recunoaştere/refuz recunoaştere calificare/adresă solicitare acte în completare)

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere (domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)
  • comunicare prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic sau al poștei electronice, pe adresa de e-mail indicată de către solicitant (exclusiv în cazul adreselor de completare sau de respingere a cererii)

IX.1.E. Procedura de contestare

Decizia privind refuzul recunoaşterii calificării profesionale de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie şi al luării în evidenţa Ministerului Justiţiei poate fi atacată cu cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.